Kwaliteit

Kwaliteitsregister

Alle logopedisten van Logopediepraktijk Oost Gelre zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Kwaliteitstoets Logopedie

Logopedisten moeten in toenemende mate hun handelen expliciteren, verbeteren en verantwoording afleggen voor gemaakte keuzes. Kwaliteitsinstrumenten kunnen de logopedist hierbij helpen. Allereerst zijn er de kwaliteitsinstrumenten gericht op de inhoud van het logopedisch werken. Deze kunnen direct te maken hebben met het uitvoeren van een behandeling, maar ook met de manier waarop een logopedist zich dient te gedragen. Daarnaast heeft de beroepsvereniging van logopedisten (de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de praktijkvoering. Hierbij moet u denken aan de kwaliteitstoets, ook wel audit genoemd. Bij de vrijwillige kwaliteitstoets, ook wel vrijwillige audit genoemd, neemt de logopedist zelf het initiatief tot een kwaliteitstoets. Bij de opgelegde toets, ook wel beheersaudit genoemd, wordt de praktijk door een zorgverzekeraar geselecteerd.   

De kwaliteitstoets wordt sinds 2014 ingezet door zorgverzekeraars om te komen tot (prijs)differentiatie. Logopediepraktijken die de kwaliteitstoets behaald hebben, krijgen een hoger tarief uitgekeerd per behandeling. Vanuit de zorgverzekeraars wordt de kwaliteitstoets tevens ingezet om het praktijken mogelijk te maken zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg. Men moet hierbij wel bedenken dat de kwaliteitstoets géén inzicht geeft in de kwaliteit (kennis- en vaardigheidsniveau, ervaring) van de behandelend logopedist en daarmee de logopedische behandeling. Het is bovendien mogelijk dat een logopediepraktijk logopedische zorg verleent overeenkomstig alle kwaliteitseisen, zonder dat dit bevestigd is of wordt middels een behaalde (beheers)audit. Aan het ondergaan van een audit zijn (hoge) kosten verbonden en het hogere tarief dat door zorgverzekeraars na het behalen van een (beheers)audit wordt uitgekeerd, compenseert deze kosten bij een kleine logopediepraktijk nauwelijks of niet. Hierdoor kan ten onrechte de indruk gewekt worden dat een logopediepraktijk die er bewust voor kiest geen vrijwillige audit te ondergaan, niet aan alle kwaliteitseisen voldoet. Logopediepraktijken zijn namelijk, op grond van de zorgovereenkomsten die zij afsluiten met zorgverzekeraars, allemaal verplicht aan deze (dezelfde!) kwaliteitseisen te voldoen.   

Binnen Logopediepraktijk Oost Gelre wordt gewerkt volgens de meest recente kwaliteitseisen (conform de kwaliteitstoets logopedie 2019). Wij zijn van mening dat dit het procesmatig werken ten goede komt. Evenwel kiezen wij er om eerdergenoemde redenen voorlopig voor om financieel te investeren in kennis en vaardigheden (door middel van na- en bijscholing van de behandelend logopedisten) en up-to-date materiaal op het gebied van onderzoek naar en behandeling van logopedische problemen omdat dit ons inziens de cliënt tijdens de therapie rechtstreeks ten goede komt.

Kwaliteitskring

Een kwaliteitskring is een groep logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en samen systematisch te werken aan de verbetering de zorg voor de cliënt, wordt de kwaliteit van de logopedische zorg beter. Logopedisten nemen op vrijwillige basis deel aan een kwaliteitskring. Alle logopedisten binnen Logopediepraktijk Oost Gelre zijn aangesloten bij een of meerdere Kwaliteitskring(en).

Logopedieschakel

Logopediepraktijk Oost Gelre is aangesloten bij Logopedieschakel; een professioneel netwerk van samenwerkende logopedisten. De logopedisten van Logopedieschakel onderhouden nauw contact om elkaars deskundigheid en expertise aan te vullen. Wij waarborgen goede logopedische zorg door kwaliteit, transparantie, preventie en voorlichting. De cliënt staat centraal en de zorg is afgestemd op de hulpvraag. Wij leveren Zorg op Maat!